BAU­MIT Ideje budućnosti

VAŽNO SAOPŠTENJE:
Bau­mit d.o.o. Sara­jevo, od 1. augusta 2013. godine vodi pro­daju i dis­tribu­ciju proizvoda brenda KEMA. Dva snažna brenda BAU­MIT & KEMA pod jed­nim krovom omogućit ce kupcima jedin­stven kon­takt za široku paletu proizvoda, koja će pokriti gotovo sva područja prim­jene u svi­jetu građevin­skih materijala.

Cijeli tekst…

Istražite mogućnosti!

Pozi­cija kreveta prema Feng Shui-​u… 

Cijeli tekst…

Sig­urnost od požara u kući

Opas­nost od požara je uvi­jek prisutna i jako ozbiljna pri­jet­nja svakom domaćin­stvu, stoga je od izn­imne važnosti efikasna zaštita od ove pošasti. 

Cijeli tekst…

Krpice za zid

Krpice koje ostaju nakon šivenja nemo­jte bacati, jer se one mogu isko­ris­titi za pravl­jenje izuzetno zan­imljive zidne dekoracije…

Cijeli tekst…

Mag­a­zin Moj Dom — april/​travanj 2014.

Prelis­ta­jte novo izdanje mag­a­z­ina “Moj Dom”

Ure­đaji „sa karak­terom“

luck­aste mag­netne folije za deko­raciju kućnih uređaja 

Mag­netna deko­ra­tivna folija novost je na tržištu, barem što se tiče deko­racije stam­benih prostora.

Cijeli tekst…

Mag­a­zin Moj Dom — mart/​ožujak 2014.

Prelis­ta­jte novo izdanje mag­a­z­ina “Moj Dom”

Travel&nbspTurne&nbspTranz­ito